Kategoria: Przedszkole Maluchy – Poznań

Wyniki rekrutacji uzupełniającej na rok 2020/2021

Szanowni Państwo,

Poniżej zamieszczamy listę dzieci przyjętych i nieprzyjętych w rekrutacji uzupełniającej do Przedszkola Publicznego Maluchy w Poznaniu.

Najniższa liczba punktów uprawniająca do kwalifikacji wynosi 170.

Jednocześnie informujemy, że na dzień 09.07.2020r. Publiczne Przedszkole Maluchy posiada 1 wolne miejsce na rok 2020/2021.

LISTA DZIECI PRZYJĘTYCH DO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO MALUCHY:

07-09-2020-07.38.18(2)

LISTA DZIECI NIEPRZYJĘTYCH DO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO MALUCHY:

07-09-2020-07.38.18(1)

Informujemy również, że istnieje możliwość złożenia wniosku do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do przedszkola ( w ciągu 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych).

Do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia jest możliwość złożenia do dyrektora przedszkola odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

 

W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu:

tel: 508-903-490 lub 793-991-727

e-mail: [email protected]

Z wyrazami szacunku,

dyrektor

Sylwia Żakowska

Wyniki rekrutacji uzupełniającej 2020/2021

Szanowni Rodzice,

Zgodnie z harmonogramem rekrutacji uzupełniającej, załączamy listę dzieci ZAKWALIFIKOWANYCH i listę dzieci „przesuniętych” do innej placówki  w naborze na rok 2020/2021.

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 793 991 727 / 508-903-490 lub pod adresem mailowym: [email protected]

UWAGA ! WAŻNA INFORMACJA !

Lista dzieci ZAKWALIFIKOWANYCH nie jest jednoznaczna z listą dzieci PRZYJĘTYCH do przedszkola.

W terminie od 3 lipca(piątek) do 7 lipca(wtorek) rodzice dzieci ZAKWALIFIKOWANYCH muszą potwierdzić wolę zapisu dziecka do przedszkola.

Jeżeli do 7 lipca 2020r. potwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola nie zostanie zrealizowane, uznajemy, że rodzice rezygnują z miejsca w przedszkolu.

 • Lista dzieci ZAKWALIFIKOWANYCH do Przedszkola Publicznego ,,Maluchy” w Poznaniu:

07-03-2020-11.09.57(1)

 • Nie ma dzieci NIEZAKWALIFIKOWANYCH
 • Lista dzieci „przesuniętych” do innej placówki:

RP068 ru Lista zakwalifikowanych przesuniętycH

Jednocześnie informujemy, że minimalna ilość punktów w Publicznym Przedszkolu Maluchy, uprawniająca do kwalifikacji  wynosi 170.

Ogłoszenie listy dzieci przyjętych i dzieci nieprzyjętych do Przedszkola Publicznego ,,Maluchy” w Poznaniu odbędzie się 9 lipca 2020r.

Z wyrazami szacunku,

dyrektor

mgr Sylwia Żakowska

 

 

 

Procedura organizacji opieki w przedszkolu ,,Maluch” i ,,Maluchy” w Poznaniu, w czasie pandemii COVID-19

ANEKS do ,,Procedury organizacji opieki w Przedszkolu Publicznym ,,Maluch” i ,,Maluchy”w Poznaniu w czasie pandemii COVID-19

ANEKS-nr-2-Procedura-organizacji-opieki-w-przedszkolu-2

ANEKS nr 1 – Procedura organizacji opieki w przedszkolu 2

 

PROCEDURA ORGANIZACJI OPIEKI W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM ,,MALUCH’’ I ,,MALUCHY’’ W POZNANIU

W CZASIE PANDEMII COVID-19

opracowana na podstawie wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567)

§1.ORGANIZACJA OPIEKI W PRZEDSZKOLU:

 1. Za zapewnienie bezpieczeństwa i higienicznych warunków pobytu w Przedszkolu Publicznym ,,Maluch’’ i ,,Maluchy’’ w Poznaniu, zwanego dalej przedszkolem lub placówką, odpowiada Dyrektor Przedszkola, zwany dalej Dyrektorem.
 2. Przedszkole pracuje w godzinach od 7 do 17.
 3. Liczba dzieci w jednym przedszkolu może maksymalnie wynosić 12 dzieci (jeśli będzie potrzeba to za zgodą Organu Prowadzącego liczba dzieci może wzrosnąć do 14)
 4. Do przedszkola nie będą wpuszczani: dzieci oraz pracownicy z objawami chorobowymi wskazującymi na infekcję.  
 5. Po wejściu do budynku przedszkola każdemu pracownikowi oraz dziecku mierzona jest temperatura, ponadto rodzic wyraża zgodę na regularne mierzenie temperatury w ciągu pobytu dziecka w przedszkolu. Pomiaru dokonuje wyznaczony przez dyrektora pracownik przedszkola.
 6. Sale będą wietrzone co najmniej raz na godzinę.
 7. Przedszkole nie będzie organizowało wyjść poza teren przedszkola.
 8. W przedszkolu dzieci ani pracownicy nie muszą zakrywać ust i nosa ( nie chodzą w maseczkach), pracownik jeśli ma taką potrzebę może stosować przyłbice.
 9. Na czas pracy przedszkola, drzwi wejściowe do budynku przedszkola są zamykane.
 10. Na tablicy ogłoszeń przy drzwiach znajdują się numery telefonów do organu prowadzącego, stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych, z którymi należy się skontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u osoby znajdującej się na terenie placówki.

§2. Dyrektor we współpracy z organem prowadzącym przedszkole zapewnia:

  1. Sprzęt, środki czystości i do dezynfekcji, które zapewnią bezpieczne korzystanie z pomieszczeń przedszkola, sprzętów, zabawek znajdujących się w przedszkolu;
  2. Płyn do dezynfekcji rąk – przy wejściu do budynku, w szatni oraz w miejscu przygotowywania posiłków, a także środki ochrony osobistej, w tym rękawiczki, maseczki ochronne dla pracowników odbierający rzeczy, produkty od dostawców zewnętrznych;
  3. Plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych oraz instrukcje dotyczące prawidłowego mycia rąk przy dozownikach z płynem;
  4. Pomieszczenie do izolacji(sala logopedyczna) osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe, zaopatrzone w maseczki, rękawiczki oraz płyn do dezynfekcji rąk (przed wejściem do pomieszczenia);
  5. Pełną informację dotyczącą stosowanych metod zapewniania bezpieczeństwa i procedur postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia wszystkim pracownikom jak i rodzicom.

§3. Dyrektor:

  1. nadzoruje prace porządkowe wykonywane przez pracowników przedszkola zgodnie z powierzonymi im obowiązkami;
  2. dba o to by w salach, w których spędzają czas dzieci nie było dywanów, zabawek, przedmiotów, których nie da się skutecznie zdezynfekować;
  3. prowadzi komunikację z rodzicami dotyczącą bezpieczeństwa dzieci w placówce;
  4. kontaktuje się z rodzicem/rodzicami/opiekunem prawnym/opiekunami prawnymi – telefonicznie, w przypadku stwierdzenia podejrzenia choroby u ich dziecka;
  5. informuje organ prowadzący o zaistnieniu podejrzenia choroby u dziecka, pracownika;
  6. współpracuje ze służbami sanitarnymi;
  7. instruuje pracowników o sposobie stosowania procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia;
  8. informuje rodziców o obowiązujących w przedszkolu procedurach postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia za pomocą poczty elektronicznej.

§4. Każdy pracownik placówki zobowiązany jest:

 1. Stosować zasady profilaktyki zdrowotnej:
  1. Regularnego mycia rąk przez 20 sekund mydłem i wodą lub środkiem dezynfekującym zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych,
  2. Kasłania, kichania w jednorazową chusteczkę lub wewnętrzną stronę łokcia,
  3. Unikania kontaktu z osobami, które źle się czują;
 2. Dezynfekować ręce niezwłocznie po wejściu do budynku placówki;
 3. Informować dyrektora lub osobę go zastępującą o wszelkich objawach chorobowych dzieci;
 4. Postępować zgodnie z zapisami, wprowadzonymi procedurami bezpieczeństwa.

Osoby sprzątające w placówce na bieżąco myją i dezynfekują:

  1. Ciągi komunikacyjne – myją;
  2. Poręcze, włączniki światła, klamki, uchwyty, poręcze krzeseł, siedziska i oparcia krzeseł, blaty stołów, z których korzystają dzieci i nauczyciele, drzwi wejściowe do placówki, zabawki, szafki w szatni (powierzchnie płaskie), kurki przy kranach – myją i dezynfekują.

§5. Wychowawcy, opiekunowie: 

 1. sprawdzają warunki do prowadzenia zajęć – liczba dzieci zgodnie z ustaleniami, objawy chorobowe u dzieci, dostępność środków czystości i inne zgodnie z przepisami dot. bhp;
 2. myją, dezynfekują zabawki, przedmioty, którym bawiło się dziecko, jeśli kolejne dziecko będzie korzystało z tego przedmiotu, zabawki;
 3. dbają o to by dzieci regularnie myły ręce w tym po skorzystaniu z toalety, przed jedzeniem, po przyjściu ze świeżego powietrza;
 4. wietrzą salę, w której odbywają się zajęcia – przynajmniej raz na godzinę;
 5. prowadzą gimnastykę przy otwartych oknach;
 6. Dbają o to, by w pomieszczeniu nie znajdował się dywan, pluszowe zabawki lub inne, których nie da się dobrze zdezynfekować 
 7. dbają o to, by dzieci z jednej grupy nie przebywały w bliskiej odległości z dziećmi z drugiej grupy;
 8. dbają o to, by dzieci w ramach grupy unikały ścisku, bliskich kontaktów;
 9. nie organizują w jednym pomieszczeniu zajęć, które skupiają większą liczbę dzieci;
 10. ustawiają leżaki do spania/odpoczynku w odstępach co najmniej 2 metrów od siebie;
 11. odpowiadają za dezynfekcję leżaków przeznaczonych do spania, po zakończeniu odpoczynku przez dzieci.

 

PRZYPROWADZANIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA:

Cel procedury:

Celem procedury jest zapewnienie bezpieczeństwa i higieny podczas przyprowadzania dzieci do Przedszkola w trakcie pandemii koronawirusa COVID-19.

Zakres procedury:

Procedura dotyczy zachowania się osób dorosłych i dzieci oraz pracowników Przedszkola podczas przyprowadzania dzieci do placówki w trakcie trwania pandemii koronawirusa  COVID-19. 

Odpowiedzialność

 1. Odpowiedzialnym za wdrożenie procedury i zapoznanie z nią rodziców (opiekunów prawnych) dziecka oraz pracowników Przedszkola jest dyrektor placówki;
 2. Odpowiedzialni za przestrzeganie zasad postępowania zawartych w niniejszej procedurze są wyznaczeni pracownicy Przedszkola oraz rodzice (opiekunowie prawni) dziecka przyprowadzanego do Przedszkola;
 3. Za nadzorowanie wykonywania procedury odpowiedzialny jest dyrektor Przedszkola;
 4. Dyrektor zapewnia warunki lokalowe i organizacyjne dla realizacji działań z procedury;
 5. Dyrektor dokonuje kontroli przestrzegania przez podmioty niniejszej procedury.

Ogólne zasady postępowania:

 1. Dziecko (wyłącznie zdrowe) przyprowadzane jest do Przedszkola od godziny 7.00 do godziny 8.30. – po godzinie 8:30 w danym dniu dziecko nie będzie przyjmowane do przedszkola
 2. Dziecko przyprowadza 1 rodzic/ opiekun prawny (wyłącznie osoba zdrowa).
 3. Dziecko nie może posiadać zabawek, maskotek i innych przedmiotów z domu.
 4. Do budynku Przedszkola nie wchodzimy z wózkiem (i młodszym dzieckiem), rowerkiem, hulajnogą itp.
 5. Jeżeli na wejście do Przedszkola oczekują inni rodzice, osoby dorosłe przyprowadzające dziecko, stają z nim na zewnątrz, w odległości 2 metrów od innych.
 6. W holu(klatka schodowa)przedszkola może przebywać maksymalnie 1 rodzic/opiekun z 1 dzieckiem.
 7. Opiekunowie przyprowadzający dzieci do placówki, w budynku zachowują dystans społeczny w odniesieniu do pracowników podmiotu jak i innych dzieci, i ich rodziców wynoszący min. 2 m.
 8. Osoby dorosłe przyprowadzając dziecko do przedszkola mają obowiązek osłonić usta i nos oraz posiadać jednorazowe rękawiczki.
 9. Żegnamy się z dziećmi w holu(klatka schodowa),  gdzie na dziecko czeka wyznaczony pracownik Przedszkola i niezwłocznie opuszczamy budynek. 
 10. Rodzic przyprowadzający  dziecko nie ma bezpośredniego kontaktu z nauczycielem/ wychowawcą grupy. Zalecany jest  kontakt mailowy i telefoniczny.
 11. W holu(klatka schodowa), dziecko przyjmuje pełniący dyżur pracownik Przedszkola. Pracownik musi dokonać pomiaru temperatury ciała dziecka, następnie pomaga mu się rozebrać i odprowadza dziecko do wskazanej sali. 
 12. W przypadku stwierdzenia przez pracownika odbierającego objawów chorobowych u dziecka, pracownik nie odbiera dziecka, pozostawia je osobie przyprowadzającej, informuje dyrektora lub osobę go zastępującą o zaistniałej sytuacji. Dyrektor lub zastępca kontaktuje się telefonicznie z opiekunem dziecka i informuje o konieczności kontaktu z lekarzem oraz prosi o informację zwrotną dotyczącą zdrowia dziecka. 
 13. Rodzic (osoba prawna) przyprowadzająca dziecko bezwzględnie stosuje się do komunikatów pracownika pełniącego dyżur na holu Przedszkola.

Podstawa prawna:

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 30 kwietnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydane na podstawie art. 8a ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 332, 374, 567)

ODBIÓR DZIECKA Z PRZEDSZKOLA:

Cel procedury:

Celem procedury jest zapewnienie bezpieczeństwa i higieny podczas odbioru dzieci
z Przedszkola w trakcie pandemii koronawirusa COVID-19.

Zakres procedury:

Procedura dotyczy zachowania się osób dorosłych i dzieci oraz pracowników Przedszkola podczas  odbioru dzieci z placówki w trakcie trwania pandemii koronawirusa  COVID-19. 

Odpowiedzialność:

 1. Odpowiedzialnym za wdrożenie procedury i zapoznanie z nią rodziców (opiekunów prawnych) dziecka oraz pracowników Przedszkola jest dyrektor placówki;
 2. Odpowiedzialni za przestrzeganie zasad postępowania zawartych w niniejszej procedurze są wyznaczeni pracownicy Przedszkola oraz rodzice (opiekunowie prawni) dziecka odbierający je z Przedszkola;
 3. Za nadzorowanie wykonywania procedury odpowiedzialny jest dyrektor Przedszkola;
 4. Dyrektor zapewnia warunki lokalowe i organizacyjne dla realizacji działań z procedury;
 5. Dyrektor dokonuje kontroli  przestrzegania przez podmioty niniejszej procedury.

Ogólne zasady postępowania:

 1. Dziecko odbierane jest z Przedszkola wyłącznie przez zdrową osobę dorosłą (do tego upoważnioną);
 2. Do budynku Przedszkola nie wchodzimy z wózkiem (i młodszym dzieckiem), rowerkiem, hulajnogą itp.
 3. Jeżeli na wejście do Przedszkola oczekują inni rodzice, stajemy na zewnątrz, w odległości 2 metrów od innych.
 4. Dziecko idzie do szatni wraz z pracownikiem Przedszkola pełniącym dyżur w holu. Pracownik pomaga dziecku się ubrać i przekazuje dziecko opiekunowi. Pracownik pełniący dyżur w holu zachowuje szczególne środki ostrożności, ma osłonięte usta i nos oraz jednorazowe rękawiczki.
 5. Dziecko nie zabiera z przedszkola do domu rzeczy, typu kapcie itp. 
 6. Osoby przebywające w budynku zachowują dystans społeczny w odniesieniu do pracowników podmiotu jak i innych dzieci, i ich rodziców wynoszący min. 2 m.
 7. Witamy się z dziećmi w holu i niezwłocznie opuszczamy teren przedszkola,
 8. Rodzic odbierający dziecko nie ma bezpośredniego kontaktu z nauczycielem/ wychowawcą grupy. Zalecany jest  kontakt mailowy i telefoniczny.
 9. Rodzic/opiekun upoważniony do odbioru dziecka jest zobowiązany do posiadania dokumentu tożsamości i okazywania go na prośbę pracownika.
 10. Rodzic /opiekun upoważniony odbierając dziecko bezwzględnie stosuje się do komunikatów pracownika pełniącego dyżur na holu Przedszkola.                                                              

Podstawa prawna:Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 30 kwietnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydane na podstawie art. 8a ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 332, 374, 567)

Żywienie w okresie ograniczonego funkcjonowania Przedszkola Publicznego ,,Maluch” i ,,Maluchy’’ w Poznaniu

1. Przedszkole zapewnia wyżywienie dzieciom w czasie ich przebywania na terenie placówki, które z zewnątrz dostarcza firma cateringowa ,,Kuchnia Cateringowa’’ .

2. Posiłki przygotowywane są przy zachowaniu wszelkich niezbędnych środków higieny.

3. Pracownicy kuchni:

 1.  Dezynfekują ręce przed każdym wejściem do pomieszczenia, gdzie przygotowywane są posiłki;
 2.  Myją ręce:
  1. przed rozpoczęciem pracy,
  2. przed kontaktem z żywnością, która jest przeznaczona do bezpośredniego spożycia, ugotowana, upieczona, usmażona,
  3. po zajmowaniu się odpadami/śmieciami,
  4. po zakończeniu procedur czyszczenia/dezynfekcji,
  5. po skorzystaniu z toalety,
  6. po kaszlu, kichaniu, wydmuchaniu nosa,
  7. po jedzeniu, piciu;
 3. Myją ręce zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych;
 4. Odbierając produkty dostarczane przez osoby z zewnątrz, zakładają rękawiczki oraz maseczki ochronne;
 5. Wyrzucają rękawiczki i wyrzucają wszelkie opakowania, w których zostały dostarczone produkty do worka na śmieci i zamykają go szczelnie; jeśli rozpakowanie produktu w danym momencie nie jest możliwe lub musi on pozostać w opakowaniu, pracownik kuchni myje/dezynfekuje opakowanie;
 6.  Przygotowując posiłki zachowują od siebie bezpieczny dystans zgodny z obowiązującymi przepisami;
 7. Po zakończonej pracy, dezynfekują blaty kuchenne oraz inne sprzęty, środkami zapewnionymi przez dyrektora przedszkola;
 8. Myją naczynia, sztućce w zmywarce w temperaturze 60 stopni C przy użyciu detergentów do tego służących/wyparzają naczynia i sztućce, którymi były spożywane posiłki.

4. Dzieci posiłki spożywają przy stolikach, przy zachowaniu bezpiecznego dystansu,

5. Posiłki dzieciom podają opiekunowie.

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia 

 1. W przedszkolu wyznaczone zostało pomieszczenie do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe, zaopatrzone w leżak, maseczki, rękawiczki i przyłbicę, fartuch ochronny oraz płyn do dezynfekcji rąk (przed wejściem do pomieszczenia).
 2. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u dziecka (takich jak kaszel, gorączka, duszności, katar), dziecko jest niezwłocznie izolowane od grupy – służy do tego specjalnie przygotowane pomieszczenie.
 3. Pracownik, który zauważył objawy chorobowe, informuje o tym dyrektora lub osobę go zastępującą.
 4. Dyrektor kontaktuje się niezwłocznie – telefonicznie z rodzicem/rodzicami/opiekunem/opiekunami dziecka i wzywa do niezwłocznego odbioru dziecka z placówki.
 5. Osoba wskazana przez dyrektora, kontaktuje się telefonicznie z rodzicami pozostałymi dzieci z grupy i informuje o zaistniałej sytuacji.
 6. Opiekun grupy, jeśli to możliwe, przeprowadza dzieci do innej, pustej sali, a sala, w której przebywało dziecko z objawami chorobowymi jest myta i dezynfekowana (mycie podłogi, mycie i dezynfekcja – stolików, krzeseł, zabawek).
 7. Dziecko w izolacji przebywa pod opieką pracownika przedszkola, który zachowuje wszelkie środki bezpieczeństwa – przed wejściem i po wyjściu z pomieszczenia dezynfekuje ręce, przed wejściem do pomieszczenia zakłada maseczkę ochronną i rękawiczki

PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM LUB ZACHOROWANIA NA COVID-19:

 1. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów u pracowników nie powinni oni  przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem. O fakcie należy powiadomić też niezwłocznie dyrektora przedszkola.
 2. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem niezwłocznie odsuwa się go od pracy i wstrzymuje przyjmowanie kolejnych dzieci.
 1. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w przedszkolu procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.). W razie zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
 1. Ustalenia listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach przedszkola, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie dokonuje dyrektor wraz z obsługą.
 2. Dyrektor powiadamia  o tym fakcie  właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosuje się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
 3. Dyrektor informuje organ prowadzący o wszelkich stwierdzonych objawach chorobowych dzieci czy pracowników wskazujących na możliwość zakażenia się COVID-19.
 4. Wdraża się zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

PRZEPISY KOŃCOWE

 1. Procedura organizacji opieki w przedszkolu w czasie pandemii COVID-19 obowiązuje w Przedszkolu Publicznym ,,Maluch” i ,,Maluchy” od dnia 25.05.2020 r. do czasu ich odwołania.
 2. Wszyscy pracownicy Przedszkola oraz rodzice/opiekunowie dzieci zobowiązani są do ich ścisłego stosowania i przestrzegania.

 

 

Dyrektor

Sylwia Żakowska

LISTA DZIECI PRZYJĘTYCH DO PRZEDSZKOLA MALUCH I MALUCHY NA ROK 2020/2021

Szanowni Państwo,

 

Poniżej zamieszczamy listę osób przyjętych do Przedszkola Maluchy i Przedszkola Maluch.

Informujemy również, że w Publicznym Przedszkolu Maluchy mamy 6 wolnych miejsc.

LISTY DZIECI PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH MALUCHY:

Lista przyjętych Maluchy

 

Lista nieprzyjętych Maluchy

Jednocześnie informujemy, że minimalna ilość punktów w Publicznym Przedszkolu Maluchy, uprawniająca do kwalifikacji  wynosiła 91.

LISTY DZIECI PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH MALUCH:

Lista przyjętych Maluch

 

Lista nieprzyjętych Maluch

Jednocześnie informujemy, że minimalna ilość punktów w Publicznym Przedszkolu Maluch, uprawniająca do kwalifikacji  wynosiła 150.

Rodzice dzieci, które nie zostały zakwalifikowane do żadnego przedszkola lub zostały przyjęte na niższą preferencję mogą od dnia 20.04.2020r. złożyć odwołanie do komisji rekrutacyjnej, a następnie do dyrektora placówki. (procedura opisana jest w informatorze w systemie nabór)

Z uwagi na nadal istniejące zagrożenie epidemią i ograniczenie przemieszczania się odwołanie można składać bezpośrednio drogą mailową na adres: [email protected]

Jeśli procedura odwołania nie zakończy się pozytywnie, wówczas po 19.05.202or. będą przygotowane imienne skierowania dla dzieci, które nie zostały przyjęte do żadnej placówki.

Rodzic, który nie skorzysta z tego skierowania, może brać udział w rekrutacji uzupełniającej, które rozpoczyna się 22.06.2020r.

Życzę zdrowia i pozostaję do dyspozycji pod adresem mail: [email protected] lub pod nr telefonu: 793-991-727.

Z poważaniem,

Dyrektor

mgr Sylwia Żakowska

 

Więcej

Kategoria:Bezpłatne przedszkole - Poznań, Oświata Polska, Przedszkole Maluchy - Poznań

WYNIKI REKRUTACJI 2020/2021

Szanowni Rodzice,

Zgodnie z harmonogramem rekrutacji do przedszkoli, załączamy listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w naborze na rok 2020/2021 do Przedszkola Publicznego Maluch i Przedszkola Publicznego Maluchy.

Rodziców, których dzieci nie zostały zakwalifikowane do naszego przedszkola w przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 793 991 727 lub 508-903-490

UWAGA ! WAŻNA INFORMACJA !

Lista dzieci zakwalifikowanych nie jest jednoznaczna z listą dzieci przyjętych do przedszkola.

W terminie od 9 do 16 kwietna rodzice dzieci zakwalifikowanych powinni potwierdzić wolę zapisu dziecka do przedszkola.

Jednocześnie informujemy, że w systemie NABÓR została uruchomiona opcja potwierdzenia woli zapisu dziecka. Poniżej załączmy instrukcję:Instrukcja_elektroniczne_potwierdzanie_woli_przyjecia 

Rodzice, którzy wypełniali wniosek ręcznie – należy przesłać skan wg wzoru na adres mail: [email protected].pl:

potwierdzenie woli zapisu dziecka zakwalifikowanego do przedszkola_2020

Jeżeli do 16 kwietnia potwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola nie zostanie zrealizowane, uznajemy, że rodzice rezygnują z miejsca w przedszkolu.

OGŁOSZENIE LISTY DZIECI PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH DO PRZEDSZKOLA – 20 kwietnia o godz.12.00

LISTA DZIECI ZAKWALIFIKOWANYCH MALUCHY

NIE MA DZIECI NIEZAKWALIFIKOWANYCH

W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU MALUCHY NA ROK 2020/2021

Jednocześnie informujemy, że minimalna ilość punktów w Publicznym Przedszkolu Maluchy, uprawniająca do kwalifikacji  wynosi 91.

LISTA DZIECI ZAKWALIFIKOWANYCH – MALUCH

LISTA DZIECI NIEZAKWALIFIKOWANYCH MALUCH

 

LISTA ZAKWALIFIKOWANYCH PRZESUNIETYCH MALUCH

Jednocześnie informujemy, że minimalna ilość punktów w Publicznym Przedszkolu Maluch, uprawniająca do kwalifikacji  wynosi 150.

Więcej

Kategoria:Bezpłatne przedszkole - Poznań, Przedszkole Maluchy - Poznań

NABÓR 2020/2021

Szanowni Rodzice,

 

Jutro około godziny 12:00 pojawi się lista dzieci zakwalifikowanych w rekrutacji na rok 2020/2021.

Więcej

Kategoria:Bezpłatne przedszkole - Poznań, Przedszkole Maluchy - Poznań

NABÓR 2020/2021

Szanowni Rodzice,

 

Jutro około godziny 12:00 pojawią się wyniki rekrutacji na rok 2020/2021.

Więcej

Kategoria:Bezpłatne przedszkole - Poznań, Przedszkole Maluchy - Poznań

Nabór dzieci na Nowy Rok Przedszkolny 2016/2017

Serdecznie zapraszamy 29 i 30 sierpnia 2016  w godz.9.00-12.00 na dni adaptacyjne dzieci, przyjęte na nowy rok przedszkolny 2016/2017.

Zebranie informacyjne dla  Rodziców odbędzie się 30 sierpnia 2016 o godz.17.00.

Więcej

Kategoria:Przedszkole Maluchy - Poznań

Park Frajda
Park Frajda

22 czerwca 2016 roku o godz 9.30 wyjeżdżamy autokarem do parku rozrywki Frajda.

Suchy prowiant i picie gwarantuje przedszkole.

Prosimy przyprowadzić dzieci do godziny 9.00

Więcej

Kategoria:Przedszkole Maluchy - Poznań