INTEGRACJA SENSORYCZNA

CO TO JEST INTEGRACJA SENSORYCZNA?

Integracja sensoryczna jest dynamicznym procesem organizacji informacji docierających z receptorów zmysłowych oraz takiego przetworzenia ich, by mogły być wykorzystane do działania. Jest skomplikowanym procesem o podłożu neurofizjologicznym, w toku którego ludzki mózg rozpoznaje, interpretuje i segreguje informacje płynące z następujących receptorów:

•wzrokowych,

• słuchowych

• smakowych,

• dotykowych,

• przedsionkowych,

• proprioceptywnych.

W każdej sekundzie do naszego mózgu dociera niezliczona liczba bodźców zmysłowych, które muszą zostać prawidłowo sklasyfikowane. Dobrze funkcjonujący ludzki organizm nie ma trudności z reakcją na dźwięk klaksonu czy oślepiające światło. Będzie także wiedział, jak zareagować w przypadku balansowania na równoważni czy potknięcia się. Dobrze zorganizowane reakcje na bodźce umożliwiają organizmowi prawidłowe codzienne funkcjonowanie.

CZYM SĄ ZABURZENIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ Nieprawidłowa reakcja na płynące do nas bodźce zmysłowe, brak umiejętności wykorzystywania odbieranych informacji określane są mianem zaburzeń przetwarzania sensorycznego. Brak płynności w organizacji i przetwarzaniu informacji docierających do mózgu może powodować trudności w codziennym funkcjonowaniu. Dziecko może przejawiać zaburzenia przetwarzania sensorycznego na różnych poziomach funkcjonowania. Może na przykład mieć trudności z dostosowaniem reakcji na odebrany bodziec – np. nieadekwatnie reagować na dotknięcie przez drugą osobę lub wcale nie reagować na silny ucisk. Może też poszukiwać określonych wrażeń zmysłowych, które będą dostarczały mu stymulacji.

NA CZYM POLEGA OCENA ZABURZEŃ PRZETWARZANIA SENSORYCZNEGO

By ocenić, czy u dziecka występują zaburzenia przetwarzania sensorycznego należy: 1. Przeprowadzić wywiad z rodzicami – w toku, którego terapeuta będzie chciał uzyskać informacje dotyczące rozwoju dziecka w okresie prenatalnym oraz niemowlęcym 2. Zapoznać rodzica z kwestionariuszami dotyczącymi rozwoju sensomotorycznego dziecka i poprosić o rzetelne jego wypełnienie – kwestionariusze dotyczą funkcjonowania dziecka w życiu codziennym i stanowią nieocenione źródło informacji o dziecku i jego zachowaniu. 3. Dokonać obserwacji dziecka w zabawie swobodnej oraz w stworzonych przez terapeutę sytuacjach zadaniowych 4. Jeśli to możliwe należy wykonać także testy, które dostarczają terapeucie informacji o profilu dojrzałości zmysłów i ich integracji. Można je przeprowadzać u dzieci, które ukończyły 4 lata. Po przeprowadzonej diagnozie należy omówić wyniki z rodzicami/opiekunami dziecka wskazać ewentualne dysfunkcje integracji sensorycznej oraz opracować i omówić plan działań terapeutycznych.

CZYM JEST TERAPIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ?

Terapia procesów przetwarzania sensorycznego przybiera niezwykle atrakcyjną dla dziecka formę. Terapeuta poprzez ukierunkowaną zabawę dostarcza dziecku właściwą ilość wrażeń zmysłowych, dbając przy tym, by reakcje dziecka były adekwatne do prezentowanych bodźców. Podczas zajęć usprawnia także motorykę dużą, motorykę małą oraz koordynację wzrokowo – ruchową. Zajęcia odbywają się w specjalnie przygotowanej do tego sali, wyposażonej w specjalistyczny sprzęt.